കാസർഗോഡ് നഗരത്തിലെ ട്രാഫിക്കും വഴിവാണിഭങ്ങളും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുമ്പോൾ

0

BIG14 News | Special Story| കാണാപ്പുറ കാഴ്ചകൾ|

കാസർഗോഡ് നഗരത്തിലെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകളും, പാർക്കിങ്ങും, വഴിയോര വാണിഭങ്ങളും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുമ്പോൾ Big14 News കാണാപ്പുറ കാഴ്ചകളിലേക്ക്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here